Na osnovi 20. člena Zakona o društvih, ZDru-1 (Ur.list RS št.61/06) je 1. redna skupščina članov Slovenskega galopskega društva »SLOVENIAN TURF« dne 23. junija 2006 sprejela naslednji

 

 

S  T  A  T  U  T

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Za zadovoljevanje potreb, interesov ter razvoja galopske športne dejavnosti v Sloveniji deluje v Mariboru pravna oseba zasebnega prava z imenom »SLOVENSKO GALOPSKO DRUŠTVO »SLOVENIAN TURF«.

 

 

2. člen

 

Namen društva je zbiranje podatkov na konjeniških tekmovanjih (dirkalnih dneh) v Republiki Sloveniji.

 

 

3. člen

 

Ime društva je Slovensko galopsko društvo »Slovenian Turf« , s sedežem na Radvanjski cesta 99, Maribor. Društvo deluje na celotnem območju Republike Slovenije in nima podružnic.

 

 

4. člen

 

Slovensko galopsko društvo »Slovenian Turf« (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju galopskega športa.

 

 

5. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

 

ZNAK  IN  ŠTAMPILJKA DRUŠTVA

 

6. člen

 

Društvo ima svoj znak in štampiljko. 

Znak društva je obris Republike Slovenije, v kateri je silhueta konja in jezdeca. 

Štampiljka je okrogle oblike, ki ima na obodu napis Slovensko galopsko društvo »Slovenian Turf«. V sredini je obris Republike Slovenije, v kateri je silhueta konja in jezdeca.

 

 

7. člen

 

Društvo ima dve veliki ( 4cm) in dve mali (2cm) štampiljki. Štampiljke imata v posesti predsednik in tajnik društva.

 

 

8. člen

 

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi, organizacijami, zvezami društev v Republiki Sloveniji in mednarodnimi društvi v tujini. Društvo se lahko včlani v zvezo društev ali zvezo mednarodnih društev oziroma organizacij. 

 

Društvo lahko  ustanavlja sekcije.

 

Za ustanovitev sekcije predsednik društva skliče zbor članov, ki glasujejo o ustanovitvi sekcije. Zbor članov je sklepčen kadar je prisotnih več kot polovica članov in je za ustanovitev glasovala večina članov. Sekcije niso pravne osebe, so le metoda dela članstva društva.Vodja sekcije mora pri svojem delovanju upoštevati statut društva in sklepe organov društva.

 

 

 

II: NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

 

9. člen

 

Namen društva so predvsem:

 • prizadevanje za množičnost in popularizacijo galopskega športa,
 • prizadevanje za dvig kvalitete galopskega športa v Republiki Sloveniji in razvijanje kvalitete znanja licenciranih oseb,
 • spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa, razvijanje prijateljskih odnosov med člani društva,

 

10. člen

 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjim:

 • zagotavlja integriteto v galopu na območju Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi pravili organizacije IFHA,
 • strokovno sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in z Republiško strokovno službo v konjereji,
 • strokovno sodelovanje z lastniki, trenerji in jezdeci angleških polnokrvnih / nepolnokrvnih konj, arabskih in quater konj ter drugih pasem,
 • sodelovanje s sorodnimi mednarodnimi društvi in krovnimi organizacijami –   članicami IFHA, domačimi sorodnimi organizacijami in društvi.

 

 

 

III. NALOGE,  DEJAVNOSTI  DRUŠTVA

 

11. člen

 

Naloge, dejavnosti društva so predvsem:

 

 • zbiranje tekmovalnih podatkov na dirkalnem dnevu, vodenje registra o dirkah in dosežkih posameznih udeležencev dirk,
 • vodenje registra polnokrvnih, nepolnokrvnih, arabskih, quater konj in konj drugih pasem, lastnikov prej omenjenih konj, trenerjev in jezdecev, ki tekmujejo v skladu s Pravilnikom o    galopskih dirkah in mednarodnimi pravili organizacije IFHA,
 • organizacija, soorganizacija in pomoč pri izvedbi dirkalnega dne društva,
 • organizacija, soorganizacija in pomoč pri izvedbi rejskega dirkalnega dne za:

 

 • preizkusno dirko za dvoletnike,
 • preizkusno dirko za triletnike na 1600 m – (Trial stakes),
 • preizkusno dirko za triletnike na stezi 2400 m – (Derby),
 • preizkusno dirko za triletnike na stezi 2800 m – Galopski maraton (Saint Leger).

 

 • strokovno izobraževanje in licenciranje strokovnega kadra društva,
 • strokovno izobraževanje in licenciranje lastnikov, trenerjev in jezdecev
 • pomoč pri izobraževanju rejcev, lastnikov konj, trenerjev in jezdecev,
 • posredovanje strokovne literature članom s področja dejavnosti društva,
 • sprejemanje in izvajanje pravil v galopskem športu,
 • organizacija in izvedbo javnih prireditev društva,
 • pomoč pri ureditvi in vodenju hipodroma.

 

 

12. člen

 

V  skladu   s 25.  člen   Zakona   o   društvih  se   društvo   občasno  ukvarja  z  neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji iz specialnega zakona v  povezavi z nameni  in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, z izključnim namenom, da si tudi iz tega vira zagotovi določena sredstva za uresničevanje nalog društva, opredeljenih v 11. členu tega statuta.

Kot dejavnost po prejšnjem odstavku društvo občasno organizira:

 • odplačno izposojanje opreme društva po pogodbi za člane društva,
 • organizacija in izvedba zabavnih društvenih prireditev,
 • organizacija in izvedba galopskih dirk v skladu z veljavnimi predpisi po Republiki Sloveniji
 • organizacija in izvedba začetnih, nadaljevalnih tečajev konjeniških dejavnosti društva .

Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti društva drugim registriranim pravnim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

 

IV. ČLANSTVO

 

13.člen

 

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki sprejme statut, se ravna po njem, izrazi željo postati član društva in  plača članarino. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. Pravice in dolžnosti pooblaščene osebe pravne osebe – članice društva so enake iz 15. člena teh pravil.

 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Zakoniti zastopnik, starš mladoletnika v društvu zastopa le pravice in dolžnosti mladoletnika.

 

Pravice in dolžnosti mladoletnih članov društva so, da imajo le posvetovalni glas, ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva, dajejo pobude za delo v društvu, s svojim vedenjem ne škodijo ugledu društva, spoštujejo odločitve organov društva, za svoje uspehe v društvu sprejemajo nagrade in pohvale, ter plača mladinsko članarino.

 

 

14.člen

 

Kdor želi postati član društva, mora izvršilnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.

 

Izvršni odbor lahko pristopno izjavo zavrne ali pa samostojno poda predlog za novega člana na redni skupščini društva.

 

Član društva lahko postane fizična ali pravna oseba le ko se ga soglasno potrdi na skupščini društva.

Svojo pripadnost društvu izkazujejo člani z društveno izkaznico. Člani so vpisani v evidenčno knjigo članstva društva.

 

 

 PRAVICE  IN  DOLŽNOSTI  ČLANOV  DRUŠTVA

 

15.člen

 

Pravice članov društva so:

 

 • da so člani skupščine,
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da dajejo predloge in pobude glede delovanje društva,
 • da so seznanjeni s programom in materialno finančnim poslovanjem društva,
 • da pridobijo strokovne licence,
 • da strokovno delujejo v delu društva.

 

Dolžnosti članov društva so:

 

 • da aktivno sodelujejo pri delovanju društva,
 • da dosledno spoštujejo določila temeljnega akta, pravilnike in akte društva, ter odločitve organov društva,
 • da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju v aktih in sklepih organov društva določenih nalog,
 • da plačujejo članarino,
 • da varujejo ugled društva,
 • da vestno izvršujejo sprejete zadolžitve in funkcije v organih društva,
 • da s svojim ravnanjem in obnašanjem ne škodujejo imenu in ugledu društva,
 • da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe in drugih članov,
 • da delujejo v dobrobit konj in članov društva.

 

 

 

16.člen

 

Častni član postane z odločitvijo skupščine društva redni član društva in fizična oseba, ki je s svojim delom posebej pripomogla k uresničevanju ciljev društva, k uspešnemu delu in razvoju društva ter galopskega športa.

 

O podelitvi častnega članstva odloča skupščina društva.

 

Častni člani so lahko redni člani društva in častni člani – nečlani društva. Pravice in dolžnosti častnih rednih članov in častnih članov – nečlanov društva so enake kot iz 15. člena teh pravil, razen da ne morejo biti voljeni v organe društva in da ne plačujejo članarine.

 

 

17.člen

 

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji. Ti na pristopni izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji društva, simpatizirajo z dejavnostjo društva, se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih nalog društva.

 

Pravice in dolžnosti simpatizerjev društva so, da so obveščeni o društvenih aktivnostih, društvenih dejavnostih, vabljeni na društvene prireditve imajo le posvetovalni glas in ne plačujejo članarine.

 

 

18.člen

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje, donatorje in mecene. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo, njihovi odnosi pa se uredijo z medsebojno pogodbo. Lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

 

 

19. člen

 

Članstvo v društvu preneha:

 

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave, ki se predloži izvršnemu odboru društva,
 • s črtanjem, če član tudi po pisnem opominu ni plačal članarine,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja društva.

 

 

 

 

 

20. člen

 

Komur preneha članstvo v društvu, s tem izgubi tudi vse pravice člana društva. Morebitne obveznosti je dolžan poravnati v skladu z veljavnimi pravili.

 

 

 

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

 

21.člen

 

Organi društva so:

 

 • skupščina,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • strokovni odbor,
 • komisija za pritožbe,
 • sodniški zbor.

 

Mandatna doba organov društva je 4 leta.

 

 

22. člen

 

Skupščina je najvišji organ in najvišja oblika upravljanja društva. Sestavljajo jo neposredno vsi redni člani društva in po potrebi pooblaščene osebe pravnih oseb.

 

 

23. člen

 

Skupščina se redno sklicuje vsako leto, najkasneje do konca marca tekočega leta. Redne seje skupščine sklicuje izvršni odbor društva.

 

Izredna seja skupščine se lahko skliče na zahtevo izvršnega odbora, nadzornega odbora ali 1/3 članov društva.

 

 

24. člen

 

Skupščina se skliče s pisnimi vabili vsem rednim članom društva in pooblaščenim osebam pravnih oseb. Vabila morajo biti razposlana 14 dni pred sejo. Vabilu mora biti predloženo gradivo za sejo in predlog dnevnega reda skupščine.

 

25. člen

 

Skupščina lahko odloča le o točkah v predlogu dnevnega reda. Vse pripombe na dnevni red morajo biti vročene izvršilnemu odboru najkasneje 7 dni pred sejo skupščine. Izvršni odbor o pripombah zavzame stališče ter o tem poroča in predlaga sklepe skupščini. Če predloga ni možno uvrstiti na dnevni red tekoče seje, lahko skupščina določi, da se predlog obravnava na naslednji seji.

 

 

26. člen

 

Sejo skupščine vodi predsednik društva do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika, nato pa preda vodenje seje delovnemu predsedstvu.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek preloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 1/3 članov, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo večina navzočih članov. Če skupščina sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da skupščini prisostvuje najmanj polovica članov društva ter za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

 

O delu skupščine se piše zapisnik.

 

 

27 člen

 

Glasovanje je praviloma javno, člani skupščine pa lahko z večino glasov vseh prisotnih članov odločijo, da bo glasovanje tajno.

 

Volitve članov organov društva so praviloma tajne.

 

 

28. člen

 

Naloge in pristojnosti skupščine so:

 

 • izvoli delovno predsedstvo,
 • sklepa o dnevnem redu seje skupščine,
 • sprejema in spreminja statut,
 • potrjuje Pravilnik o galopskih dirkah, cenik storitev in seznam kazni ter akte društva,
 • voli in razrešuje člane organov društva,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva,
 • na predlog izvršnega odbora odloča o imenovanju častnih članov,
 • razpravlja in odloča o poročilih organov društva,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva,
 • določa smernice za delovanje društva,
 • potrjuje program dela za tekoče leto,
 • na predlog izvršnega odbora izreka pohvale in podeljuje priznanja in nagrade,
 • potrjuje višino članarine,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnin društva,
 • odloča o povezovanju društva s sorodnimi društvi, o spojitvi in o pripojitvi
 • odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča,
 • odloča o prenehanju delovanja društva.

 

 

                                                                        29. člen

 

Skupščina odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča na podlagi razprave in glasovanja. Skupščina odločitev častnega razsodišča potrdi ali spremeni. Odločitev skupščine o pritožbah zoper odločitev častnega razsodišča kot drugostopnega organa je dokončna.

 

 

30. člen

 

Na izredni seji skupščine se razpravlja o problemu, zaradi katerega je bila sklicana. Če skupščine ne skliče izvršilnega odbora, jo skliče predlagatelj v roku 30 dni od vložitve zahteve po postopku, ki je predpisan za sklic redne skupščine.

 

IZVRŠNI ODBOR

31. člen

 

Izvršni odbor je upravni organ društva. Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Kot izvršilni organ skupščine opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

 

 

32 člen

 

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

 

33. člen

Izvršni odbor šteje pet članov. 
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in dva člana.

 

 

34. člen

 

Predsednik izvršnega odbora je izvršni direktor in je hkrati predsednik društva ter zastopnik društva. Predsednik predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu. Skrbi za zakonitost poslovanja društva.

 

Predsednik izvršnega odbora – izvršni direktor je odredbodajalec za podpisovanje finančnih in materialnih listin. Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti društva odgovarjajo vodilni delavci društva solidarno z vsem svojim premoženjem

 

 

35.  člen

 

Predsednik društva je za svoje delo odgovoren skupščini in izvršnemu odboru društva.

V primeru odsotnosti ali drugačne zadržanosti predsednika društva ga v vseh pristojnostih in dolžnostih, ki jih za predsednika izvršnega odbora oz. predsednika društva določajo ta pravila, po njegovem pooblastilu nadomešča podpredsednik društva.

 

 

36. člen

 

Izvršni odbor vodi in upravlja društvo v času med dvema rednima skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini. Sestaja se praviloma vsake štiri mesece, po potrebi tudi pogosteje. 

 

 

37.  člen

 

Mandat voljenih članov izvršnega odbora društva traja 4 leti. Člani izvršnega odbora so lahko ponovno izvoljeni.

 

 

38. člen

 

V okviru svojih pristojnosti in nalog iz 36. člena tega statuta opravlja izvršni odbor  naslednje naloge: 

 

 • sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu društva,
 • vodi delo društva med dvema skupščinama,
 • pripravlja in predlaga zaključni račun,
 • predlaga kandidate za vodstvo društva,
 • pripravlja program dela in skrbi za njegovo uresničevanje,
 • skrbi za uresničevanje ciljev in izpopolnjevanje nalog društva,
 • skrbi za interese društva in njegovih članov,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
 • imenuje občasne strokovne komisije in odbore društva,
 • imenuje člana za pomoč pri organizaciji dirkalnega dne,
 • predlaga častne člane društva,
 • odloča o višini članarine in jo predlaga skupščini v potrditev,
 • poda predloge za podelitev priznanj, nagrad in pohval,
 • pripravlja temeljne akte, pravilnike in druge akte društva,
 • predlaga člane za člane organov društva, ter izvaja tudi druge naloge, za katere je   pooblaščen na podlagi Pravilnika o galopskih dirkah,
 • predlaga nakup in prodajo nepremičnin ter premičnin društva,
 • predlaga člane društva za podeljevanje licenc.

 

 

39. člen

 

Izvršni odbor je sklepčen, če mu prisostvuje večina članov odbora, sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov odbora.

Seje   izvršnega   odbora   sklicuje in vodi   predsednik društva, v njegovi   odsotnosti     pa podpredsednik društva.

 

NADZORNI ODBOR

40. člen

 

Nadzorni odbor društva ima tri člane, ki jih izvoli in razreši skupščina za dobo štirih let.

 

Skupščina izvoli in razreši tudi dva  namestnika za nadomeščanje odsotnih ali drugače zadržanih članov nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Člani so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.Sprejema odločitve na sejah z večino članov nadzornega odbora društva.

 

 

41. člen

 

Naloga nadzornega odbora je spremljanje dela izvršnega odbora med dvema skupščinama in opravljanje nadzora nad finančnim poslovanjem društva. 
Pristojnosti nadzornega odbora so, da nadzira izvajanje:

 • materialno finančnega poslovanja društva,
 • pravil in drugih aktov društva,
 • sklepov organov,
 • izpolnjevanje dolžnosti članov in organov,
 • smotrne uporabe sredstev društva kot dober gospodar,
 • uresničevanje pravic, dolžnosti ter obveznosti članov,
 • obveščanje članov,
 • drugih pravic, dolžnosti in interesov članov društva.

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in mora oddati pisno poročilo vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

 

42. člen

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni  vsi  trije člani  in  če  zanje  glasujeta vsaj dva člana.

Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ob njegovi odsotnosti pa namestnik, ki ga predsednik določi izmed članov nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, morajo pa biti obveščeni o vseh sejah izvršnega odbora in imajo pravico, da se jih udeležujejo, vendar brez pravice glasovanja oz. odločanja. Imajo le posvetovalni glas.

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

43.člen

 

Častno razsodišče je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije člani. Skupščina izvoli in razreši člane za mandatno dobo 4. let.Člani izmed sebe izvolijo predsednika razsodišča.

 

Razsodišče zaseda na sejah po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.Pristojnosti Častnega razsodišča društva so da sprotno vodi disciplinski postopek in izreka kršiteljem članom disciplinske ukrepe. Za svoje delo je častno razsodišče odgovorno izvršnemu odboru in enkrat letno pisno poroča skupščini društva.Sklepi so sprejeti na sejah in  so veljavni, če seji prisostvujejo vsi trije člani ter če za sklep glasujeta dva člana.

 

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino društva, ki kot drugostopni organ v disciplinskih zadevah dokončno odloči

 

 

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

44.člen

 

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini.

 

Predsednik društva je hkrati zastopnik društva

 

Naloge predsednik društva so, da je zadolžen za:

 

 • po funkciji je član in predsednik izvršnega odbora,
 • izvršuje sklepe izvršnega odbora,
 • vodi seje izvršnega odbora in seje skupščine do izvolitve delovnega predsedstva,
 • obvešča izvršni odbor in skupščino o svojih dejavnostih,
 • odgovarja za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Rep. Slovenije,
 • vodi register pri društvu registriranih konj in njihovih lastnikov, trenerjev in jezdecev,
 • vodi register tekmovalnih dosežkov konj (preformancev),
 • na predlog izpitne komisije podeljuje licence,
 • samostojno odloča v zadevah ko je nujno hitro odločanje.

 

Skupščina ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

 

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja skupščini in izvršnemu odboru. V času njegove odsotnosti ga z enakimi pooblastili nadomešča pooblaščeni podpredsednik društva.

 

 

 

 

 

 

 

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA

 

45.člen

 

Skupščina društva izvoli in razreši podpredsednika društva za mandatno dobo 4 let. Naloge pristojnosti podpredsednika društva so, da v času odsotnosti zastopnika društva vodi delo društva z vsemi pravicami, dolžnosti, obveznostmi in odgovornostmi zastopnika društva. Za svoje delo je odgovoren predsedniku izvršnega odbora društva in 1 krat letno pisno poroča skupščini društva.

 

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

46.člen

 

Za vodenje administrativno tehnično tajniških zadev društva skupščina izvoli tajnika društva za mandatno dobo 4 let.

 

Naloge tajnika društva so:

 

 • vodi seznam članov društva,
 • ureja zapisnike sej izvršnega odbora in skupščine društva,
 • ureja pristopne izjave vseh članov društva,
 • vodi evidenco dirkalnih dni,
 • vodi in ureja arhiv društva.

 

Za svoje delo je odgovoren predsedniku izvršnega odbora društva in 1x letno pisno poroča skupščini društva.

 

 

BLAGAJNIK DRUŠTVA

 

47. člen

 

Za vodenje finančno materialnih zadev društva skupščina izvoli blagajnika društva za mandatno dobo 4 let v kolikor to delo za društvo pogodbeno ne opravlja pravna oseba.

 

Naloge blagajnika so:

 

 • vodi finančno materialno poslovanje društva,
 • pobira članarino in vodi evidenco o plačilih članov,
 • vodi evidenco prostovoljnih prispevkov članov,
 • vodi evidenco dohodkov iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • pripravlja letno finančno poročilo društva,
 • vodi evidenco prispevkov donatorjev, sponzorjev, mecenov,
 • vodi evidenco javnih sredstev.

 

Za svoje delo je odgovoren zastopniku izvršnega odbora društva in 1 krat letno pisno poroča skupščini društva.

 

 

STROKOVNI ODBOR

 

48. člen

 

Za vodenje strokovnega dela , strokovnosti osnovne dejavnosti v društvu med člani skupščina društva izvoli tričlanski strokovni odbor za mandatno dobo 4. let.Člani izmed sebe izvolijo predsednika strokovnega odbora društva. Sestaja se na sejah po potrebi, najmanj pa dva krat letno.Naloge in pristojnosti strokovnega odbora so sprotno letno strokovno delo s člani društva in opozarjanje organov društva na dvig strokovnosti pri nalogah in pristojnostih društva. Za svoje delo je strokovni odbor odgovoren zastopniku društva in 1 krat letno pisno poroča skupščini društva.

 

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

 

49. člen

 

Za reševanje pisnih pritožb članov in organov društva glede kršenja pravic in dolžnosti članov in kršitev sklepov organov društva oziroma neizvajanja določb statuta društva in aktov društva člani društva na skupščini društva izvolijo tričlansko stalno komisijo za pritožbe.

 

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Naloge komisije za pritožbe je sprotno letno reševanje pisnih pritožb članov društva, organov društva. Pri svojem rednem delu komisija za pritožbe smiselno uporablja določila Zakona o splošnem upravnem postopku, skrajšani postopek Zakona o kazenskem postopku in določila Zakona o delovnih razmerjih. Sestaja se na sejah po potrebi, najmanj pa dvakrat letno, sklepi so sprejeti, če so prisotni vsi člani in če za sklep glasuje večina članov komisije.Za svoje delo je odgovorna zastopniku društva in en krat letno pisno poroča skupščini društva.

 

 

SODNIŠKI ZBOR

 

50.člen

 

Pri organizaciji in izvedbi osnovne dejavnosti iz 10. člena statuta društva, glede izvedbe dirkalnih dni člani društva na skupščini izvolijo deset do petnajst članski (po potrebi razširjen) sodniški zbor. Skupščina na predlog izvršilnega odbora izvoli vodstvo sodniškega zbora. Sestajajo se na sejah, sklepi so sprejeti na osnovi strokovnih ugotovitev. Za svoje delo so odgovorni zastopniku društva in 1 x letno pisno poročajo skupščini društva.

 

VI. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

51.člen

 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 

 • s članarino, s prostovoljnimi prispevki članov,
 • z dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev, sponzorjev in mecenov,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

 

Društvo vodi poslovne knjige društva po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dva izmed meril:

 

 • da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva redno zaposlena,
 • da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presega 5 milijonov tolarjev,
 • da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 10 milijonov tolarjev.

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

 

 

52.člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo za poslovno leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanje društva.Poročilo o poslovanju mora obsegati resnični prikaz premoženja društva in poslovanja društva.

 

Letno poročilo sprejme zbor članov društva, ki je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor s strani nadzornega odbora društva nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.

 

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem obvezno opravlja 1 x letno nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

 

 

53.člen

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva in vsaj še eden s sklepom izvršnega odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu in Računovodskega standarda za društva.

 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 

Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES Maribor, Svetozarevska 9, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, do 31. marca tekočega leta. Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.

 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev društva lahko društvo po pogodbi zaposli registriranega finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

 

54.člen

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventarno knjigo ter zemljiško knjigo na sodišču.

 

Premično premoženje in nepremično premoženje pa se kupi ali proda le na podlagi sklepa skupščine društva.

 

 

55.člen

 

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

Pravice, dolžnosti, obveznosti med društvom in donatorji – sponzorji so določeni v pogodbi.

 

 

 

 

56.člen

 

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo.

 

 

 

 

 

VII. ODGOVORNOST ČLANOV

 

57.člen

 

Za disciplinske prekrške, ki jih povzročajo člani, se šteje:

 

 • kršitve določb statuta
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škoduje ugledu društva.

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

58.člen

 

Za vodenje disciplinskih postopkov v društvu skupščina društva izvoli tričlansko častno razsodišče za mandatno dobo 4 let. Predsednika častnega razsodišča društva izvolijo člani izmed sebe. Častno razsodišče obravnava disciplinske kršitve članov na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Sestaja se na sejah, ki jih sklice predsednik. Sklepi so sprejeti če so prisotni vsi člani častnega razsodišča in če za sklep glasuje večina članov častnega razsodišča.

 

O prekrških na prvi stopnji odloča častno razsodišče, ki lahko izreče naslednje ukrepe proti članom društva:

 

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 

Zoper pisno odločitev častnega razsodišča društva na prvi stopnji ima kršitelj pravico pritožbe na skupščino društva, ki kot drugostopni organ o disciplinski kršitvi dokončno odloči.

 

 

 

VlII. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

59.člen

 

Društvo lahko preneha po sklepu skupščine z dvotretinjsko večino članov skupščine, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, po samem zakonu.

 

 

 

                                                                      60.člen

 

Društvo preneha, če skupščina članov sprejme sklep o prenehanju društva.V sklepu o prenehanju društva mora biti določeno sorodno društvo, zavod, ustanova, lokalna skupnost ali druga nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

 

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep skupščine vsebovati tudi določilo, ki določa pravnega naslednika društva ki preneha. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun .

 

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.

 

Zastopnik društva mora pri prenehanju upoštevati še določila od 40. člena do 45. člena Zakona o društvih .

 

 

61.člen

 

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave, sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu društva iz registra društev.

 

V primeru, da upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta prekine postopek, upnikom pa s sklepom naloži, da pred pristojnim sodiščem v roku 30 dni predlagajo uvedbo postopka, skladno s predpisi o likvidaciji in mu o tem predložijo dokazilo.

 

 

62.člen

 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati in če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek nepravilnega vodenja poslovno finančnih knjig računovodstva materialno finančnega poslovanja društva po 26. členu Zakona o društvih. v zvezi z 3 točko prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih.

 

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.

 

 

63.člen

 

Če upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da bi društvo imelo premoženje, morajo v nadaljnjih 30 dneh pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka likvidacije društva, v nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu društva iz registra društev.

 

Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju društva, pa postopka likvidacije ne predlagajo upniki, ga predlaga sodišču pristojni organ.

 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

64. člen

 

V skladu s pravili ima društvo naslednje splošne akte:

 • Disciplinski pravilnik,
 • Pravilnik o finančno materialnem poslovanju,
 • Pravilnik o galopskih dirkah,
 • Pravilnik o podeljevanju in odvzemanju licenc
 • Pravilnik o registraciji konj, lastnikov, trenerjev in jezdecev;

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku 3 mesecev po sprejetju tega statuta in morajo biti v skladu s statutom.

 

 

65.člen

 

Ta spremenjeni statut je bil sprejet na redni skupščini dne 23. junija 2006. Veljati začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonodajo.

 

 

 

Maribor, 23. junij 2006

 

Predsednik društva,  Toni ŠTURM

 

Albizia Theme designed by itx